ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum.

Объявление

 
УЧИМ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
Facebook Grubu · 25.597 üye
Gruba Katıl
📌 Присоеденяйтесь к нашей группе в фейсбук ❗Мы научим Вас турецкому языку за 3 месяца.
 

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum. » урок 3 » rakamlar - цифры, yazıyla gösterilir - письменном виде


rakamlar - цифры, yazıyla gösterilir - письменном виде

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

rakamlar - цифры

http://s2.uploads.ru/8ZROr.jpg

yazıyla gösterilir - письменном виде

1. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb.

Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: 17.30’da, 11.00’de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi vb.

Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda vb.

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir: 1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem, 8 trilyon 412 milyar vb.

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.

3. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzelliTL,otuzbeşkr.)

4. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50 vb.

5. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır: altmışaltı, ellibir, yirmibir vb.

6. Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların nu­maralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır: II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim, XIV. Louis, II. Wilhelm, V. Karl, VIII. Edward; 1.XI.1928; I. Cilt; I)... II) ... vb.

7. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567, 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500 vb.

8. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26) vb.

9. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösteril­mesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı, XX’nci vb.

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci vb.

10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

11. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır: 4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

12. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.

0

2

"Интенсивный курс турецкого языка" автор Щека
Числительные

В турецком языке употребляются следующие количественные числительные:
1 — bir
2 — iki
3 - üç
4 — dört
5 — beş
6 — altı
7 — yedi
8 — sekiz
9 — dokuz
10 — on
0 — sıfır

Прослушайте счет от 1 до 10 [yandx]vlasova-vlasovaol/2b7nq9jb88.7034>[/yandx]

В числительных, обозначающих числа больше десяти, ударение падает на начальный слог, например o’n bir, o’n iki,…:

11 — on bir
12 — on iki
13 — оn üç
14 — on dört
15 — on beş
16 — on altı
17 — on yedi
18 — on sekiz
19 — on dokuz
20 — yirmi

Числительные, обозначающие десятки и степень десяти:

10 - — on
20 - — yirmi
30 - — otuz
40 - - kırk
50 - - еlli
60 - — altmış
70 - — yetmiş
80 - — seksen
90 - — doksan
100 - — yüz

1000 - bin
1 000 000 - milyon
1 000 000 000 - milyar

[yandx]vlasova-vlasovaol/iyhn26n5io.7110[/yandx]

Примеры:

    22 — yirmi iki, 39 — otuz dokuz, 55 — elli beş, 49 — kırk dokuz, 181 — yüz seksen bir, 101 — yüz bir, 158 — yüz elli sekiz, 299 — iki yüz doksan dokuz, 1001 — bin bir, 1500 — bin beş yüz, 10000 — on bin, 100000 — yüz bin, 562435 — beş yüz altmış iki bin dört yüz otuz beş.

Четное число — çift sayı (rakam)
Нечетное число — tek sayı (rakam)

Четыре арифметические действия, по-турецки, dort işlem:

Toplama: 3 + 4 = 7 - üç, dört daha yedi eder или üç, artı dört eşit(tir) yedi.

Çıkarma: 6 — 4 = 2 - altıdan dört çıktı, iki kaldı или altı, eksi dört eşit(tir) iki.

Çarpma: 6 x 3 = 18 - üç kere altı, on sekiz или altı çarpı üç, eşit(tir) on sekiz.

Bölme: 12 : 4 = 3 - on iki bölü dört, eşit(tir) üç.

Возведение в квадрат - karesini alma, например: возведи три в квадрат - üçün karesini al

Возведение в куб - küpünü alma, например: возведи четыре в куб - dördün küpünü al

Степень - kuvvet, например: возведи два в пятую степень - ikinin beşinci kuvvetini al.

Два в степени минус четыре - iki üzeri eksi dort.

Квадратный корень — kare kök. Извлечение квадратного корня — kare kökün alınması, например:

    извлеки квадратный корень из четырех — dördün kare kökünü al.

Извлечение кубического корня — küp kökün alınması, например:

    извлеки кубический корень из двадцати семи — yirmi yedinin küp kökünü al.

Извлечение корня четвертой степени — dördüncü kökün alınması, например:

    извлеки корень четвертой степени из тридцати двух — otuz ikinin dördüncü kökünü al.

Слово buçuk обозначает половину при целом числе:

    1.5 — bir buçuk, 3.5 — iüç buçuk, 45.5 — kırk beş buçuk.

Половина без целого числа, т.е. 1/2, обозначается словом yarım.

При обозначении дробных чисел цифра знаменателя ставится в местном падеже, в десятичных дробях используется слово virgül (запятая) или nokta (точка):

    а) 2/3 — üçte iki или iki bölü üç, 1/5 — beşte bir или bir bölü beş, 1/2 — ikide bir или bir bölü iki или yarım, 1/4 — dörtte bir или bir bölü dört или çeyrek;

    б) 1.25 — bir yüzde yirmi beş или bir virgül yirmi beş, 0.2 — onda iki или sıfır virgül iki, 44.153 — kırk dört binde yüz elli üç или kırk dört virgül yüz elli üç.

В записи процентов знак процента пишется перед цифрой:

    %10 — yüzde on, %1.3—yüzde bir virgül üç.

Следует помнить, что в турецком языке существительное с числительным употребляется обычно в единственном числе:

    üç öğrenci (три ученика), beş kalem (пять ручек).

Если существительное имеет при себе определения, то числительное ставится, как правило, на первое место:

    iki küçük masa (два маленьких столика), üç büyük ve güzel vazo (три большие и красивые вазы).

Порядковые числительные образуются при помощи аффикса -ıncı, -inci, -uncu, -üncü (после согласной основы) или -ncı, -nci, -ncu, -ncü (после гласной основы):

    birinci (первый), onuncu (десятый), yirmi altınci (двадцать шестой), elli üçüncü (пятьдесят третий).

Как количественные, так и порядковые числительные могут принимать аффиксы принадлежности и аффиксы падежей. В частности, они могут выступать в роли определяемого члена двухаффиксного изафета, при этом определение может употребляться как в родительном, так и в исходном падеже:

    öğrencilerden или öğrencilerin üçü (трое из учеников), ağaçlardan или ağaçların biri (одно из деревьев), sıradakilerden или siradakilerin dördüncüsü (четвертый из стоящих в очереди).

Числительные часто употребляются с так называемым нумеративом, т.е. словом, обозначающим единицу измерения или количества:

    iki kilo elma (два кило яблок), üç tane kursun kalem (три штуки карандашей).

Новые слова

şişe — бутылка
fincan — чашка
tabak (ğı) — тарелка
kaşık (ğı) — ложка
kutu — коробка
bardak (ğı) — стакан
paket — пакет
tane — штука
çift — пара
gram — грамм
kilo — кило, килограмм
baş — голова, головка (при счете)
sürü — стая, стадо

Упражнение

Переведите следующие словосочетания:

а) üç şişe süt, bir kaşık şeker, dört tane sigara, iki yüz ruble para, bir tabak çorba, üç paket sigara, beş baş soğan, üç yüz gram bal, iki kutu şeftali, bir buçuk kilo elma, bir milyar lira sermaye, altı yız yirmi baş manda, bir sürü at, dört çift ayakkabı, bir fincan kahve, sekiz bardak su, yarım kilo patates;

б) пять кило соли, три пары обуви, полстакана чаю, полтора стакана воды, триста пятьдесят рублей денег, двадцать штук сигарет, три головки лука, двести граммов хлеба, три ложки сахара, две с половиной коробки конфет, пятьсот тысяч долларов капитала, четыреста голов скота, две стаи воробьев, две чашки чая.

* * *

Обратите внимание на различие в значениях конструкции с нумеративом, с одной стороны, и одноаффиксным изафетом из тех же слов — с другой:

    bir şişe süt (одна бутылка молока) — bir süt şişesi (одна молочная бутылка),
    iki fincan kahve (две чашки кофе) — iki kahve fincanı (две кофейные чашки),
    dört tabak çorba (четыре тарелки супа) — dört çorba tabağı (четыре тарелки для супа).

0


Вы здесь » ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum. » урок 3 » rakamlar - цифры, yazıyla gösterilir - письменном виде


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно