НА EDATININ KULLANILDIĞI YERLER

(1) Bir yerde, bir mekanda/ortamda bulunma ifade ederken “где? - nerede?” soru-
suna cevap teşkil eden sözcükle kullanılır.

- Где нахóдится нóвый отéль?           - Yeni otel nerede bulunmaktadır?
- Нóвый отéль нахóдится на               - Yeni otel deniz kenarında
берегý мóря.                                        bulunmaktadır.
Все спортсмéны были на собрáнии.   Bütün sporcular toplantıdaydılar.
Нóвые учителH должны были             Yeni öğretmenler seminerde bulunmak
присýтствовать на семинáре.             zorundaydılar.
На тротуáрах было мнóго снéга.         Kaldırımlarda çok kar vardı.

(2) Herhangi bir kara, deniz ve hava aracı ile gitmek bildirirken ARAÇ isminin ö-
nünde на edatı kullanılır. (на чём? - hangi vasıta ile?)

на автóбусе                                          otobüs ile
на пóезде                                             tren ile
на трамвáе                                           tramvay ile
на парохóде                                         gemi ile
на велосипéде                                     bisiklet ile
на самолёте                                         uçak ile
на лóшади                                            at ile, at sırtında

Bu kalıplar ile PERİYODİK bir gitmek ya da gelmek fiili olarak éздить fiilinin türevleri, belli bir yön ve söylenilen zamanda gerçekleşen bir gitmek ya da gelmek eylemi olarak da éхать fiilinin türevleri kullanılır.

- На чём вы éдете в Карс?                  - Kars’a ne ile gidiyorsunuz?
- Я éду на автóбусе в Карс.                 - Ben Kars’a otobüs ile gidiyorum.
- Я иногдá лечý в Карс на самолёте.  - Ben bazen Kars’a uçak ile gidiyorum.
- Я не могý éхать в Карс                      - Ben Kars’a bisiklet ile gidemem.
на велосипéде.
Лéтом мы бýдем плыть на                  Yazın gemi ile deniz yoluyla gideceğiz.
парохóде по мóрю.

(3) Bazı zaman birimlerin bildirmede на edatı ile zaman sözcükleri kullanılır.

на недéле                                             haftada
на рассвéте                                          şafak vaktinde
на закáте                                              güneş batışında

На прóшлой недéле у нас был            Geçen hafta sınavımız vardı.
экзáмен.
Туристы пошли в Немрýты                  Turistler sabah erkenden Nemrut’a
на рассвéте.                                         gittiler.
Они вернýлись в отéль на закáте.     Onlar gün batımıyla otele döndüler.
(4) Aşağıdaki fiiller ile oluşturan kalıplarda на edatı kullanılır.

говорить/сказáть на рýсском              Rusça konuşmak, Rus dilinde
языкé                                                   konuşmak
писáть/написáть на турéцком             Türkçe yazmak
языкé

игрáть/поигрáть на скрипке                keman/viyolan çalmak
игрáть/поигрáть на роHле                   kuyruklu piyano çalmak
игрáть/поигрáть на пианино               piyano çalmak
игрáть/поигрáть на багламá                bağlama çalmak
игрáть/поигрáть на гитáре                  gitar çalmak

настáивать/настоHть на решéнии      kararında ısrar etmek
настáивать/настоHть на выезде         ayrılma konusunda ısrar etmek

оснóвываться/основáться на             verilere dayanmak
дáнных

жениться/пожениться на                     erkeğin bir kadınla evlenmesi
ком-нибýдь
Kadının bir erkek ile evlenmesinde farklı kalıp kullanılmaktadır.
выходить/выйти зáмуж за                   bir kadının erkek ile evlenmesi
когó-нибýдь
В зáле извéстный артист игрáл          Salonda ünlü sanatçı piyano çalıyordu.
на пианино.
МоH сестрá вышла зáмуж за Ахмéта. Benim kardeşim Ahmet ile evlendi.
Президéнт Горбачёв женился на       Cumhurbaşkanı Gorbaçov Bayan Rayısa
госпожé Раисе сóрок лет томý            ile 40 yıl önce evlenmişti.
назáд.

3.   О (ОБ\ОБО) EDATININ KULLANILDIĞI YERLER

О ком? (kim hakkında?), о чём? (ne hakkında?) sorularına cevap verirken birisi ya da bir şeyi gösteren sözcükler bu edat ile kullanılır.  Bazı sesli harfle (а-, у-, о-, и-, э-) başlayan sözcüklerin önünde об şeklinde kullanılır. Fakat “benim hakkımda” - “обо мне” şeklinde kullanılır.
- О ком вы говорите?                           - Kim hakkında konuşuyorsunuz?
- Мы говорим о сосéде.                       - Komşu hakkında konuşuyoruz.
- О чём они спрáшивают?                    - Onlar ne hakkında soruyorlar?
- Они спрáшивают об этом фильме.   - Onlar bu film hakkında soruyorlar.
Этот текст расскáзывает о юности      Bu metin Atatürk’ün gençliğini anlatıyor.
Ататюрка.

Konuşma ve düşünce ile ilgili aşağıdaki fiiller ve bu fiillerden türemiş sözcükler ile “о/об”HAKKINDA edatı kullanılır.
говорить (несов.) о недостáтках         eksikliklerden bahsetmek, kusurlar
                                                              hakkında konuşmak)
сказáть (сов.) о недостáтках               eksikliklerden bahsetmek, kusurlar
                                                              hakkında konuşmak)
разговóр о недостáтках                      eksiklikler hakkında konuşma)

расскáзывать (несов.) о поéздке       gezi hakkında anlatmak
рассказáть (сов.) о поéздке                gezi hakkında anlatmak
расскáз о поéздке                               gezi hakkında anlatı
спрáшивать (несов.) об óтдыхе          dinlenme hakkında sormak
спросить (сов.) об óтдыхе                   dinlenme hakkında sormak
вопрóс об óтдыхе                                dinlenme hakkında soru

бесéдовать (несов.) о задáниях         ödevler hakkında konuşmak
бесéда о задáниях                              ödevler hakkında konuşma

разговáривать (несов.) об                  sınav hakkında konuşmak
экзáмене
разговóр об экзáмене                         sınav hakkında konuşma

просить/попросить о пóмощи              yardım rica etmek
прóсьба о пóмощи                               yardım ricası

сообщáть (несов.) о собрáнии            toplantı hakkında bilgi vermek
сообщéние о собрáнии                        toplantı hakkında bilgi verme

дýмать о бýдущем                                geleceği düşünmek, gelecek hakkında
                                                              düşünmek
мечтáть о встрéче                               karşılaşmayı hayal etmek,düşünmek
мечтá о встрéче                                   karşılaşma hayali

вспоминáть о дéтстве                         çocukluğu hakkında hatırlamak
воспоминáние о дéтстве                     çocukluk anımsaması, çocukluğu
                                                              hakkında anımsama

знать о задáнии                                   ödev hakkında bilmek, ödevi bilmek
знáние о задáнии                                ödev hakkında bilme, ödevi bilme

забóтиться/позабóтиться о                 sağlık hakkında endişe duymak/
здорóвье                                              kaygılanmak
забóта о здорóвье своих детéй          çocukların sağlığı hakkında kaygı
                                                              duyma

беспокóиться о сосéдях                     komşular hakkında tedirgin olmak
беспокóйство о сосéдях                     komşular hakkında tedirgin olma

Мáтери забóтятся о здорóвье            Anneler kendi çocuklarının sağlığı
своих детéй.                                         hakkında kaygı duyuyorlar.
Врачи беспокóились о больных.        Doktorlar hastaları hakkında endişe
                                                              duyuyorlardı.
МоH подрýга написáла мне                 Kız arkadaşım bana hayatı hakkında
о своéй жизни.                                     yazmıştı.
Студéнты спóрили о зáвтрашнем       Öğrenciler yarınki sınav hakkında
экзáмене.                                             tartışıyorlardı.
Сегóдня ýтром в университéте           Bugün sabahleyin üniversitede,
был документáльный фильм              uluslararası ilişkiler hakkında bir
о междунарóдных отношéниях.         belgesel film vardı.

4.   ПРИ EDATININ KULLANILDIĞI YERLER.

(1) Belli bir devri, zamanı bildirmede isimler при edatıyla kullanılırlar ve когдá?
(ne zaman?) sorusuna cevap teşkil ederler.

при капитализме                                  kapitalizm döneminde
при социализме                                   sosyalizm döneminde
при коммунизме                                   komünizm döneminde
при Фатихе                                          Fatih devrinde
при Ататюрке                                         Atatürk devrinde
при Петрé I                                           I.Petro devrinde
при встрéче                                         karşılaşma sırasında
При Фатихе Турéцкая áрмия              Fatih devrinde Türk Ordusu bütün
захватила весь Стамбýл.                    İstanbul’u almıştır.
При Ататюрке турéцкий нарóд             Atatürk döneminde Türk halkı bağımsız-
борóлся за своё освобождéние.        lığı için savaştı.
Отдáй емý книгу при встрéче,             Karşılaştığında ona kitabı verir misin,
пожáлуйста.                                         lütfen.

(2) При edatı, bir yerin hemen YANI BAŞINDA,YAKININDA bulunan başka bir yeri
bildirmede kullanılır.  Bu durumda где? (nerede?) sorusuna cevap olmaktadır.

При шкóле был дéтский сад.               Okulun yanı başında bir çocuk bahçesi
                                                              vardı.
При фáбрике есть небольшóй            Fabrika yakınında bir mağaza var.
магазин.
При дворцé был красивый парк.        Sarayın yanı başında güzel bir park
                                                              vardı.

(3) Bazı sözcükler при edatı ile ŞART ifade eden kalıplar oluştururlar.  Bu durum-
da ise при какóм услóвии? как? (hangi şartla? nasıl?) sorusuna cevap olmaktadır.

при желáнии                                        istek halinde, istenirse
при помóщи                                          yardım halinde, yardım edilirse
при услóвии                                         şartıyla, şart olursa
при наличии                                         ‘nin bulunması halinde, şayet bulunursa
при старáнии                                       gayret edilirse
при поддéржки                                    desteklenirse

При желáнии все мóгут изучить          İstenirse herkes İngilizce öğrenebilir.
английский язык.
При пóмощи госудáрства нóвый         Devletin yardımıyla yeni stadyum inşa
стадиóн бýдет пострóен.                     edilecektir.

(4) Bir eylemin gerçekleşmesi durumunda birisinin hazır bulunması ifade edilirken
при edatı kullanılır.

Студéнты дискутировали                    Öğrenciler profesörlerin önünde
при профессорáх.                               tartışıyorlardı.
Вчерá ýтром случился несчáстный    Dün sabahleyin şahitlerin
слýчай при свидéтелях.                      huzurunda/önünde kaza oldu.
Он оскорбил меня при друзьях.         O arkadaşların önünde beni incitti.

(5) При edatı aşağıdaki kalıplarla sıkça kullanılır.

при лáмпе                                            lamba ışığı altında
при свéте                                             ışığında
при свéте лáмпы                                 lamba ışığı altında
при лунé                                               ay ışığı altında
при свéте луны                                    lamba ışığı altında
при свéте звёзд                                   yıldızların ışığı altında

Он дóлго рабóтал при свéте лáмпы.  O, lamba ışığı altında uzun süre çalıştı.
При свéте звёзд на Землé всё            Yıldızların ışığı altında yeryüzünde her
было красиво.                                      şey güzeldi

UYGULAMA - 10: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve в, на, о ve при edatlarının hangi anlamlarda kullanıldıklarını araştırınız.

1.   Егó подрýга пишет емý о своéй учёбе.
2.   Слýшатели спрáшивают профéссора о положéнии в РоссEи.
3.   Нóвый инженéр во врéмя рабóты забывáл об óтдыхе.
4.   Журналист сообщил рáдостную нóвость об успéхе нáшей комáнды.
5.   При перевóде этого диалóга мы пóльзовались рýсским словарём.
6.   При жзни родителей он нéсколько раз приезжáл в роднýю дерéвню.
7.   Интерéсная речь продолжáлась на рýсском языкé во врéмя
конферéнции.
8.   В большóм зáле рýсский пианист игрáл на пианEно, точь-в-точь как егó отéц.
9.   При коммунизме Россия былá отстáлой странóй.
10. Лéтом я хочý путешéствовать по нóвой странé и осóбенно отдохнýть на УкраEне недалекó от Одéссы.
11. Он никáк не решáлся признáться ей в любви.
12. Когдá мы были в Ялте, мы учáствовали в соревновáнии по
волейбóлу.
13. Я ни чуть не сомневáюсь в правдивости егó истóрии.
14. Профéссор основáл свои выводы на провéренных дáнных.
15. “Я вéрю в твою побéду,” - сказáл ей отéц пéред кóнкурсом.
В VE НА EDATLARININ YER BİLDİRMEDE KULLANILMALARI

В ve на edatları bazı durumlarda aynı anlamda YER ve YÖN bildirirler.  Doğru edatın seçimi, birlikte kullanılacağı isme bakarak tespit edilir.  Zira bazı isimler YER ve YÖN bildirmede bu iki edattan yalnızca birisi ile kullanılırlar.  Aşağıda bu isimlerin bir listesi fiil ve edatlarla birlikte verilmiştir.

рабóтать в магазине (mağazada çalışmak)
                 в учреждéнии (büroda/dairede çalışmak)
                 в больнице (hastanede çalışmak)
                 в библиотéке (kütüphanede çalışmak)
                 на стáнции (istasyonda çalışmak)
                 на завóде (büyük fabrikada çalışmak)
                 на пóчте (postanede çalışmak)
                 на вокзáле (garda çalışmak)
                 на фáбрике (fabrikada çalışmak)
                 на телегрáфе (telgrafta çalışmak)
                 на строительстве/стрóйке (inşaat kompleksinde/inşaatta çalışmak)
                 на произвóдстве (fabrikada çalışmak)

учEться в шкóле (okulda öğrenim görmek)
              в пHтом клáссе (beşinci sınıfta öğrenim görmek)
              в инститýте (enstitüde öğrenim görmek)
              в университéте (üniversitede öğrenim görmek)
              в тéхникуме (teknik okulda öğrenim görmek)
              в акадéмии (akademide öğrenim görmek)
              на вторóм кýрсе (ikinci kursta öğrenim görmek)
              на юридическом факультéте (Hukuk Fakültesinde öğrenim görmek)
              на кýрсах мехáников (teknisyen kursunda öğrenim görmek)

быть в кинотеáтре/кинó (sinemada olmak)
          в теáтре (tiyatroda olmak)
          в клýбе (kulüpte olmak)
          в цирке (sirkte olmak)
          на концéрте (konserde olmak)
          на спектáкле (temsilde olmak)
          на вечéрнем сеáнсе (akşam seansında olmak)
          на урóке (derste olmak)
          на лéкции (üniversite dersinde olmak)
          на занятиях (sınıfta olmak)
          на семинáре (seminerde olmak)
          на собрáнии (toplantıda olmak)
          на экскýрсии (gezide olmak)
          на выставке (sergide olmak)

жить в дерéвне (köyde yaşamak)
          в гóроде (şehirde yaşamak)
          в переýлке (ara sokakta yaşamak)
          в Сибири (Sibirya’da yaşamak)
          в Крымý (Kırım’da yaşamak)
          в Белорýссии (Beyaz Rusya’da yaşamak)
          в Румынии (Romanya’da yaşamak)
          на ýлице (sokakta yaşamak)
          на плóщади (meydanda yaşamak)
          на юге (güneyde yaşamak)
          на востóке (doğuda yaşamak)
          на сéвере (kuzeyde yaşamak)
          на зáпаде (batıda yaşamak)
          на Кавкáзе (Kafkasya’da yaşamak)
          на Украине (Ukrayna’da yaşamak)

быть в садý (bahçede olmak)
          в лесý (ormanda olmak)
          в пáрке (parkta olmak)
          в нáшей странé (bizim memlekette olmak)
          в этой мéстности (bu bölgede olmak)
          в тюрьмé (hapiste olmak)
          на свобóде (özgür olmak)
          на рóдине (vatanında olmak)
          на фрóнте (cephede olmak)
          на стадиóне (stadyumda olmak)
          на рынке/базáре (pazarda olmak)
          на бульвáре (bulvarda olmak)

UYGULAMA - 11: Aşağıdaki cümlelerin в ve на edatlarının hangi anlamlarda kullanıldıklarını araştırınız.

1.   МоH дочь ýчится в шкóле.
2.   В какóм клáссе онá ýчится?
3.   Онá ýчится на пéрвом кýрсе.
4.   Вчерá вéчером мои родители были на концéрте.
5.   Все студéнты прибыли на урóк вóвремя.
6.   Моя сестрá рабóтает в больнице.
7.   Стáрый стóрож живёт в переýлке.
8.   Гид встрéтил туристов на стáнции.
9.   О чём они спóрили на семинáре?
10. В лесý было мнóго дерéвьев.
11. Садóвники разговáривали в садý.
12. На берегý был мáленький дóмик.
13. На плóщади собрáлись люди.
14. Нáши солдáты были готóвы на фрóнте.
15. Ялта нахóдится в Крымý.
16. На Кавкáзе мнóго людéй живýт сто лет.
17. Зáвтра на стадиóне бýдет наш прáздник.
18. В нáшей странé все жили тяжелó при войнé.
19. Он бýдет ждать её на останóвке автóбуса.
20. ОнE были в теáтре на спектáкле.

UYGULAMA - 12: Bu cümlelerde EDATLI HAL’in kullanılışını inceleyerek, anlamını bilmediğiniz sözcükler için sözlüğe bakınız.

1.   Пýшкин любил отдыхáть в дóме óтдыха на Кавкáзе.
2.   Днём в магазинах бывáет мнóго покупáтелей.
3.   Утром рабóчие дóлго ждут автóбуса.
4.   Зáвтра мы летим в Москвý на самолёте.
5.   Шкóльники игрáли в футбóл в садý.
6.   Мы были в кинотеáтре на вечéрнем сеáнсе.
7.   Сегóдня мой друг уезжáет на машине в Киев.
8.   Они случáйно встрéтились на ýлице.
9.   У нас на рóдине ужé веснá.
10. Вéчером инженéры поýжинали в столóвой на стрóйке.
11. Пéред урóком нóвый учитель был в большóм волнéнии.
12. В послéдние гóды своéй жизни этот писáтель написáл мнóго фантастических расскáзов.
13. Чéрез пять мéсяцев все студéнты свобóдно разговáривали на турéцком языкé.
14. При желáнии онá смóжет выучить нóвый диалóг.
15. Мать всегдá спрáшивала о здорóвье своегó сына.
16. Он родился в январé, в тысяча девятьсóт шестьдесят трéтьем годý.
17. В газéтах востóрженно отзывáлись о москóвских теáтрах.
18. Он плóхо говорил обо мне при моéй женé.
19. При царизме во всех местáх России было тяжелó жить.
20. Студéнты сидят в аудитóрии и пишут сочинéние о Москвé.